زمانی که در پروژه کابل ها از طریق لوله مسیر حرکتی خود را طی می‌کنند بهره‌برداری از کابل با داشتن ذهنیت عدم آسیب رسیدن به کابل شما را به سمت این مدل جعبه می‌کشاند.این جعبه ها از چهار طرف گلند خور هستند که بر حسب سفارش،ابعاد و تعداد آن در هر طرف تعریف می‌شود و نوع باز شدن آن‌ها می‌تواند تمام باز،آسان بازشو و معمولی باشد.