اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از درب ﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى OBO آﻟﻤﺎن و ﺗﻨﻮع رﻧﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﯿﻨﯿﺸﯿﻨﮓ ﮐﻒ ﺑﺮاى ﻧﻤﺎى ﭘﻠﯿﻤﺮى و اﻣﮑﺎن اﺟﺮاى ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ درب از ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ16 ﺗﺎ 18 ﻣﺎژول ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ دو ﺧﺮوﺟﻰ ﮐﺎﺑﻞ،ﻗﻄﻌﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﮐﺎﺑﻞ،اﻣﮑﺎن ﭼﺮﺧﺶ °180 درب ﺑﺮ اﺳﺎس دﮐﻮراﺳﯿﻮن،ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ ﺗﺎ 200kg/cm2  و ﮐﺎرﺑﺮى آﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺎزﺷﻮ زﺑﺎﻧﻪ اى و اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع ﭘﺮﯾﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد.