همزمان با تولید درب زرین درب ترنج تولید شد که فریم را نیز از مواد پلیمرى تولید کردیم و از آن به بعد در پروژه هاى ادارى از دربى مناسب و همرنگ با کف سازى و نمایى استیل درون بازشو درب استفاده گردید.