پس از تولید درب زرین نیاز به درب تمام استیل اقتصادى در برخى پروژه ها ما را بر آن داشت که نمونه رایکا را تولید نمائیم.درب رایکا جهت پروژه هاى با تردد کم اما نظافت بالا و محیط هاى بهداشتى که عبور و مرور کمترى داشته باشد محصول مناسبى است.نگهدارنده کابل و زیر فریم از مواد پلیمرى تولید شده که با بهره گیرى از روش تولید خاص قطعات استیل فریم و درب به این قطعه اتصال پیدا مى کند.به دلیل نوع خروجى کابل بیشتر از 8 ماژول یا 4 پریز برق را ساپورت نمى کند.