درب آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪى اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم آﻟﯿﺎژى ﻣﺮﻏﻮب ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻣﻰ ﺷﻮد.ﺳﺎﺑﻘﻪ دو دﻫﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮﻏﻮب اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ،آﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از 20 ﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داراى ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.