با توجه به زیبایی درب های استیل بر آن شدیم دربی کوچک را تولید کنیم که نیاز پروژه ها را برای  تعداد خروجی یک عددی از پریز های برق یا شبکه را ساپورت کند.درب لیام درب ﺗﻤﺎم اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ و ﺿﺪ زﻧﮓ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺮﺗﺮدد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ که با این حال به دلیل زیبایی ظاهری آن در هر جا که نیاز به خروجی از یک پریز برق یا شبکه داشته باشید قابل بهره برداری است
در ساختار طراحی این محصول قرار گرفتن یک پریز 80*80 لحاظ شده است که کابل پریز از طریق خروجی آن با ظاهری متفاوت از دیگر درب های استیل خارج می‌گردد و با توجه به ساختار آن از له شدن یا خرابی کابل در اثر فشار جلوگیری می‌شود.امکان چرخش 180 درجه ای آن راحتی دسترسی را به هنگام تغییر دکوراسیون به همراه خواهد داشت.ساختار این محصول به نحوی است که می‌توان با فینیشینگ نهایی کف آن را پوشش داد.