ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻧﯿﺎزى را ﺟﻮاﺑﮕﻮ اﺳﺖ.اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﺑﻰ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺮﺑﻊ و زﯾﺒﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى اروﭘﺎﯾﻰ دارﯾﺪ،درب ویانا در دﺳﺘﺮس ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ درب ﺗﺎ 12 ﻣﺎژول ﺷﺒﮑﻪ را ﺳﺎﭘﻮرت ﮐﺮده و ﻧﯿﺎز دو ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و با قابلیت چرخش 180درجه راحتی کاربر را به هنگام تغییر دکوراسیون به همراه خواهد داشت.
این محصول دارای یک خروجی کابل است که بر حسب سفارش می‌تواند استیل یا پلیمری باشد.ﺿﺪ زﻧﮓ،ﺿﺪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ،ﺿﺪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻮر و ﻏﯿﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻰ ﺑﻮدن اﺳﺘﯿﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻧﻮع درب ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺸﮑﻼت درب ﻫﺎى اﺳﺘﯿﻞ را رﻓﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.