مرور زمان و دسترسى به نظرات کاربران،نیاز به تغییر در درب دایکست را ایجاد نمود بنابراین فریم آلومینیومى و قسمت بازشو از مواد پلیمرى تولید شد و خروجى کابل ها با برداشت از نمونه طراحى و ساخته شد،حالا امکان تلفیق OI دایان به صورت20*20 استیل-آلومینیوم و مواد پلیمرى به وجود آمده و درب ترکیبى 15 سال در پروژه هایى از کشور بهره بردارى مى شود.