ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ 4 ﺗﺎ 6 ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق 45*45 را داﺷﺘﻪ و از ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮى ﻣﺮﻏﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ اﯾﻦ درب ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ورق 2/5 ﻣﯿﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎز ﺷﻮ درب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ200kg/cm2 را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.ﺑﺎز ﺷﻮ اﯾﻦ درب از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺮدن دو زﺑﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮﯾﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﯿﺮد اﻣﮑﺎن ﭼﺮﺧﺶ 180 درب ﺑﺮ اﺳﺎس دﮐﻮراﺳﯿﻮن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﭘﺮﯾﺰ در ﺳﻪ وﺿﻌﯿﺖ از ﻣﺰاﯾﺎى دﯾﮕﺮ اﯾﻦ درب اﺳﺖ.