ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ام ﮐﻰ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ 16 ﻣﺎژول ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى آن ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﻏﻮب،اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﭘﺎرﮐﺖ-ﻣﻮﮐﺖ-اﺳﺘﯿﻞ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ و…،دارا  ﺑﻮدن دو ﺧﺮوﺟﻰ ﮐﺎﺑﻞ و دو ﻣﺤﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺷﻮ درب،اﻣﮑﺎن ﭼﺮﺧﺶ °180 درب ﺑﺮ اﺳﺎس دﮐﻮراﺳﯿﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ تعبیه شدن ورق 2.5 میلی‌متر در کف در تحمل بار مکانیکی  200kg/cm2  را دارا ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.